Exilis Ultra 360

Exilis Ultra 360 är en icke-kirurgisk, icke-invasiv kosmetisk procedur som har blivit populär för sin förmåga att hantera olika estetiska bekymmer utan behov av kirurgi eller återhämtningstid.

Hur fungerar Exilis?

Exilis använder radiofrekvens (RF) teknologi för att leverera kontrollerad termisk energi i de djupare lagren av huden. Denna energi värmer kollagenfibrer och fettceller, främjar produktionen av kollagen och får fettceller att krympa. Den kontrollerade värmen hjälper till att strama åt huden och förbättra dess struktur.

Exilis används oftast för ansikts- och kroppsbehandlingar. Det kan hantera flera estetiska områden såsom hals, käklinje, decolletage, armar, mage.

Hudåtstramning

Exilis hjälper till att strama upp lös eller slapp hud i ansikte, hals och kropp. Det används för icke-kirurgisk kroppsformning och kan vara effektivt för att minska lokala fettavlagringar, som kärlekshandtag, bukfett och lår. Exilis-behandlingar kan också hjälpa till att minska utseendet av celluliter genom att rikta in sig på och krympa fettceller under huden.

Exilis är icke-kirurgiskt, vilket innebär att inga snitt, nålar eller bedövning krävs, vilket minimerar risken och återhämtningstiden som är förknippad med kirurgi.Patienter rapporterar vanligtvis endast mildt obehag under proceduren, och de flesta personer tolererar det väl. Till skillnad från kirurgiska ingrepp finns det lite till ingen återhämtningstid med Exilis. Du kan återgå till dina vanliga aktiviteter omedelbart efter behandlingen.

Hur många gånger bör jag göra?

Antalet Exilis-sessioner som krävs kan variera beroende på individens specifika mål och det område som behandlas. Vi rekommenderar en serie behandlingar på 6 gånger med 1-2 veckors mellanrum, för att uppnå önskat resultat. 

 

Exilis Ultra 360

Exilis is a non-surgical, non-invasive cosmetic procedure that has gained popularity for its ability to address various aesthetic concerns without the need for surgery or downtime. 

 

How does it work?

Exilis utilizes radiofrequency (RF) technology to deliver controlled thermal energy into the deeper layers of the skin. This energy heats the collagen fibers and fat cells, promoting collagen production and causing fat cells to shrink. The controlled heat helps tighten the skin and improve its texture.

Exilis is commonly used for facial and body treatments. It can address several aesthetic concerns, both in face and body.

Skin Tightening

Exilis helps tighten loose or sagging skin on the face, neck, and body. This is particularly beneficial for individuals looking to combat the signs of aging without surgical intervention. It's used for non-surgical body contouring and can be effective in reducing localized fat deposits, such as love handles, abdominal fat, and thigh fat. Exilis treatments can also help reduce the appearance of cellulite by targeting and shrinking fat cells beneath the skin. Exilis is non-surgical, meaning there are no incisions, needles, or anesthesia required, which minimizes the risk and recovery time associated with surgery. Patients typically report only mild discomfort during the procedure, and it's well-tolerated by most individuals. Unlike surgical procedures, there is little to no downtime associated with Exilis. You can resume your regular activities immediately after treatment.

Number os sessions?

The number of Exilis sessions required can vary depending on the individual's specific goals and the area being treated. Typically, a series of 6 treatments are needed for optimal results, with sessions spaced a few days apart.